Alfabetyczne kompendium gwnych poj uywanych przez     analityczny system o nazwie essenceizm, ktry uformowa Teori wiecznego istnienia

Adam i Ewa – Essenceizm nie zaprzecza biblijnym zapisom, e pierwszy czowiek, Adam, syn Boga zrodzony z „Jego tchnienia”, by nim w peni, tak jak i Ewa, crka Boga. To nie byy jakie humanoidy. Logiczne jest to, e w pierwotnym planie Stwrcy powinien pojawi si pierwszy mczyzna i pierwsza kobieta, przyszli rodzice caej ludzkoci. Ci z Biblii mogli by postaciami symbolicznymi, opisanymi w celu wyjanienia stwrczej koncepcji Stwrcy. Nie ma zatem znaczenia, czy takie konkretne osoby istniay naprawd, gdy ich biblijne pojawienie si ma tylko pokaza, e by taki moment, w ktrym Byt Pierwoistny da pocztek istotom zrodzonym z Siebie. Mieli oni tworzy z Nim w formie pierwotnej trjcy pocztek acucha ycia dla przyszych pokole.

Akt stworzenia – to proces, w ktrym z energii tworzy si materia. To znaczy, e powstanie wszechwiata jest przejciem od Energii Pierwszej Przyczyny do rnego stanu energii i materii tkwicej w czasoprzestrzeni wszechwiata. Ten akt przebiega zgodnie z przygotowanym planem stwrczym oraz zgodnie z prawami wywodzcymi si z Osobowoci Bytu Pierwoistnego. Oznacza to czenie si Strony Fizycznej Bytu Pierwoistnego (Energia Pierwszej Przyczyny) z Jego Stron Duchow (Duch Boy wyposaony w Wol, Uczuciowo i Intelekt zerodkowane w Jego Sercu).

Anioowie – to istoty duchowe, ktre Stwrca przeznaczy do ycia w wiecie duchowym. To byty bdce sugami zarwno Boga, jak i czowieka. Ich osobowo pod wzgldem uczuciowoci jest na niszym poziomie ni osobowo ludzka, a ich inteligencja i wola, w odrnieniu od czowieka, jest cile ukierunkowana. Anio zajmuje pozycj sugi, u ktrego mio realizuje si waciwie na poziomie wiernoci. W odpowiednich proporcjach peni oni wobec osoby duchowej czowieka tak sam rol, jak zwierzta wobec osoby fizycznej. Kady anio posiada ciao duchowe bdce koncentracj energii duchowej oraz dusz duchow stanowic centrum jego osobowoci. Jest ona podobna do wewntrznej natury kierujcej w osobie duchowej czowieka. Mog oni w pewnych sytuacjach ingerowa w wiat fizyczny dziki uyciu energii pochodzcej bezporednio od Boga.

Biblia – to wielka ksiga religijna o charakterze dydaktycznym. Bya pisana w dobrej wierze przez natchnionych ludzi w celu przekazania nam wanej prawdy religijnej. Nie jest prawd sam w sobie, ale pewn wizj skaniajca do poszukiwania prawdy o Stwrcy, sensu istnienia wiata i wiecznoci czowieka.

Bg nie zna za – Essenceizm w oparciu o sugesti zamieszczon w Biblii potwierdza, ze po kadym odcinku stworzenia Stwrca stwierdza, e stworzy dobro. Z tego wynika logiczny wniosek, e gdyby to On stworzy wszechwiat, to nie powinno by w nim miejsca na co takiego jak zo. Gdyby Bg stworzy zo, to byoby ono czci Jego Osobowoci, a zatem i Jego wiadomoci. Jednak tak nie jest z uwagi na Jego gwne cechy: wieczno, doskonao oraz absolutno. Byt Pierwoistny nie tylko nie stworzy za, ale go nie zna. Nie moe zatem w nie ingerowa, poniewa inaczej wziby odpowiedzialno za stan wytworzony midzy Archanioem a ludmi, czyli za obecny stan wiata, ktrego nigdy nie mia w swoich planach. Gdyby doskonay Stwrca wczy si w niedoskonay stan danej sytuacji, to nadaby jej status doskonaoci, a to byoby sprzeczne z Jego Zasadami. Naley zawsze pamita, e Byt Pierwoistny jest doskonaym, absolutnym i kompletnym Stwrc. Nie moe zmienia si na skutek dziaania czego, co nie pochodzi od Niego Samego. Std nie moe uzupenia Swojej wiedzy o zjawisko za, szczeglnie, e przeczy ono dobru stanowicemu wszystkie Jego dokonania.

Byt Pierwoistny – to byt istniejcy od wstecznej nieskoczonoci, czyli od zawsze. Jednoczenie Swoj obecno przenosi w nieskoczon przyszo. Jest Bytem, ktry w sposb bezporedni wypenia sob ca sfer poza czasem i przestrzeni. Z Niego bior pocztek wszystkie inne byty. Jego obecno uzewntrznia si w czasoprzestrzeni wszechwiata w sposb poredni, czyli w formie zasad ycia i praw natury. We wszystkich opracowaniach systemu essenceizm termin Byt Pierwoistny oznacza Boga –Stwrc. Jest On absolutny, to znaczy autonomiczny wzgldem wszystkiego, co istnieje. Jest zatem Bytem „bezwarunkowym”, niezalenym od czegokolwiek. Jego doskonao okrela maksymalny i ostateczny stan tego, czego dokonuje. W praktyce naley rozumie to tak, e Jego dziea nie wymagaj poprawy ani modyfikacji, by stay si jeszcze doskonalsze. Ich stan jest bowiem dopeniony pod kadym wzgldem. Byt Pierwoistny jest te absolutnie dobry, to znaczy, e Jego dziaanie harmonizuje si z Jego doskona Osobowoci. Wane jest to, e w Swej gwnej funkcji jest Pierwsz Przyczyn naszego istnienia. Wanie to jest gwnym powodem wprowadzenia przez mj system analityczny wiedzy o rzeczywistoci fizycznej i duchowej.

Cuda – w wiecie fizycznym mog by bezporednim oddziaywaniem Energii od Stwrcy. Dokonuj si rwnolegle do praw fizyki i w rzeczywistoci ich nie ami. Jezus, majc dostp do Energii Boej, mg panowa nad materi, ksztatujc j wedle Swojej woli. Na przykad, uywajc Boskiej Energii, mg wytworzy si pokonujc grawitacj przy chodzeniu po wodzie. W podobny sposb dokonywane s czasem czyny uznawane przez nas za cuda.

Czasoprzestrze wszechwiata – to stale zmieniajca si i rozszerzajca si „zawarto” wszechwiata. Wedug essenceizmu jest ona otoczona stanem poza czasem i przestrzeni, jakby tkwic w nim. Wedug naukowcw czasoprzestrze wszechwiata powstaa w wyniku tak zwanego Wielkiego Wybuchu, ktry zapocztkowa istnienie czasu i przestrzeni. To w niej nastpuj  wszelkie przemiany stanw energii i materii.

Czowiek – to byt istniejcy wiecznie od momentu swego narodzenia. Jest istot pochodn Bytu Pierwoistnego zrodzon przez Niego w postaci osoby duchowej, ktra na okres ycia fizycznego potrzebuje osoby fizycznej od swych „ziemskich” rodzicw. W pierwszej fazie ycia nasza osoba duchowa jest zintegrowana z nasz osob fizyczn. Po zakoczeniu okresu przebywania na Ziemi kady czowiek kontynuuje wieczne ycie w wiecie duchowym, ale ju jako osoba duchowa. Istota ludzka jest najwysz i odrbn od innych form ycia. Zajmuje ona dominujc pozycj wrd wszelkich innych stworze, czyli pozycj reprezentanta Stwrcy wobec caego wszechstworzenia.

Dobro i zo

Dobro - to stan wiecznej rzeczywistoci pochodzcej od Stwrcy. W tym stanie uksztatowa On czowieka na „Swj obraz i podobiestwo”, aby by Jego dzieckiem znajcym Jego Rzeczywisto. Dobro odbieramy wic jako funkcj i skutek dziaania praw i zasad pochodzcych od Stwrcy. Zostao ono wprowadzane przez Pierwoistn Si Mioci, ktra stanowi sprawcz si Bytu Pierwoistnego. Nadany przez ni kierunek dziaania wyznacza sposb dziaania dobra, tworzc naleny stan naszego wiata. Zatem essenceizm okrela dobro jako form istnienia rzeczywistoci pochodzcej od Stwrcy i przeznaczonej dla wiecznego trwania ludzkoci. Dokadniej mwic, jest to stan „wypywajcy” z  przymiotw Inteligencji, Woli i Mioci Bytu Pierwoistnego,  czyli z Jego Serca. Dobro jest zatem wieczne jak On Sam. Mona je “religijnie” nazwa wprowadzonym w ycie Sowem Boym.

Zo - to jedyny wyjtek od koncepcji wszechrzeczy pochodzcej od Stwrcy. Powstao cakowicie poza Nim i jest Mu nieznane. Zo zostao wprowadzone do naszej rzeczywistoci przez Archanioa i pierwszych ludzi w wyniku odwrcenia kierunku dziaania Pierwoistnej Siy Mioci na przeciwny do niej. Przez to powstaa nowa jako w stworzeniu, czyli sia wadzy bdca rdem za. Sia wadzy tworzy antyrzeczywisto, czyli stan bdcy poza Bogiem.

Poniej podaj podstawowe okrelenia dobra i za:

a) w znaczeniu czynnoci – dobro to dziaanie i wynik dziaania zgodny z Wol Boga, a zo to dziaanie i wynik dziaania niezgodny z Wol Boga.   

b) w znaczeniu rdowym – dobro to stan tworzony przez Pierwoistn Si Mioci, a zo to stan tworzony przez si wadzy powstaej przez odwrcenie kierunku Siy Mioci.

c) w znaczeniu stanu – dobro oznacza Krlestwo Niebieskie, czyli wiat pod zwierzchnictwem Boga, a zo pieko, czyli wiat pod panowaniem Szatana.

d) w znaczeniu uosobienia – dobro ucielenia si w Osobie Boga, a zo w postaci Szatana.

e) w znaczeniu istnienia – dobro jest stanem trwajcym wiecznie, a zo jest przemijajce i zostanie kiedy zlikwidowane.

f) w znaczeniu biecej rzeczywistoci – dobro jest tym, co powinno zawsze by, a zo tym, czego nie powinno by.

Duch Boy – jest to Strona Wewntrzna Bytu Pierwoistnego wypeniajca razem z Jego Stron Zewntrzn (Energi Pierwszej Przyczyny) sfer poza czasem i przestrzeni. Zatem jest to Osobowo Bytu Pierwoistnego posiadajca Absolutn Inteligencj, Wol i Uczuciowo zerodkowane w Jego Sercu. Z Osobowoci Ducha Boego wywodz si prawa i zasady dziaajce w czasoprzestrzeni wszechwiata. Zostay one do niej wprowadzone w akcie stworzenia. Wszechstworzenie ma zatem w sobie poredni obecno Ducha Boego w formie praw i zasad.

Duch wity – to zastpczy opis duchowego dziaania istot ze wiata duchowego. Ma wyczuwalny charakter eski, gdy reprezentuje dobro, mio, opiek i pozostae cechy matriarchalne. Razem z Jezusem stanowi Obraz Bytu Pierwoistnego zwany przez chrzecijan Trjc wit. Jezus w tej Trjcy reprezentuje Drugiego Adama, a Duch wity Drug Ew. Poniewa Druga Ewa nigdy si nie pojawia, to pozostaa po niej tylko misja stania u boku Syna Boego. T misj speniaj teraz anioowie i osoby duchowe takich kobiet jak znane ze Starego Testamentu Sara, Rebeka, Rachel, Tamar i wiele innych.

Dusza – essenceizm rezerwuje to pojcie do opisania wewntrznego charakteru danej istoty. Nie jest ona jakim samodzielnym bytem, ale stanowi wewntrzn nieodczn natur kierujc danej istoty. Wzorem do jej okrelenia jest Duch Boy, ktry stanowi Wewntrzn Osobowo Boga. Zatem dusza czowieka naladuje Wewntrzny Charakter Bytu Pierwoistnego wypeniajcego wszechobecn Energi Pierwszej Przyczyny. A zatem w naszej osobie duchowej funkcjonuje wewntrzna nieodczna natura kierujca zwana dusz duchow, a w osobie fizycznej nieodczna natura kierujca zwana dusz fizyczn.

Energia Pierwszej Przyczyny – jest to niewyczerpalna pierwoistna energia wypeniajca w nieprzetworzonym stanie  sfer poza czasem i przestrzeni. W formie przetworzonej stanowi ona rone stany energii i materii w czasoprzestrzeni wszechwiata. Wedug definicji essenceizmu stanowi Fizyczn, Zewntrzn Stron Bytu Pierwoistnego. Energia Pierwszej Przyczyny jest zatem „tworzywem” lub inaczej „budulcem” wszechrzeczy, czyli wszystkiego, co znajduje si we wszechwiecie. Uywam te skrtu tego pojcia pod nazw „praenergia”, ktra poprzedza powstanie „pramaterii”. Prawdopodobnie jedyn znan nam obecnie form „praenergii” jest ciemna energia, a jedyn form „pramaterii” ciemna materia.

Essenceizm – to nowe pojcie, uywane tylko przeze mnie, oznaczajce spjny system analityczny oparty na logice, a przeznaczony do badania osobliwoci poza czasem i przestrzeni oraz wszystkiego, co z tego wynika. Gwnym impulsem do jego powstania byo uwiadomienie sobie moliwoci istnienia Pierwszej Przyczyny wszechwiata w stanie poza czasem i przestrzeni. Umoliwio to wyjanienie wszelkich poj essenceizmu, ze szczeglnym uwzgldnieniem praw dziaania wiata duchowego, co umoliwio powstanie teorii wiecznego istnienia. Essenceizm ma cile okrelone zasady dziaania oraz instrumenty badawcze opisane w kolejnych opracowaniach.

Grzech pierworodny – to religijna nazwa obcienia zem kadego czowieka. Wedug teologw judaizmu, chrzecijastwa i islamu ten fakt mia swj pocztek w biblijnym Ogrodzie Eden symbolizujcym sfer ycia przygotowan do rozwoju dzieci Boga. Jest zwizany z upadkiem pierwszych przodkw ludzkoci przy udziale Archanioa Lucyfera, ktry sta si po upadku Szatanem. Ta sytuacja oznaczaa w pierwszej fazie nielegalny, duchowy akt zdominowania Ewy przez  Archanioa Lucyfera, a w drugiej fazie przedwczesny, wbrew nakazowi Boga, fizyczny akt pciowy midzy Ew i Adamem. Wedug essenceizmu byo to moliwe wskutek odwrcenia na przeciwny kierunku dziaania Pierwoistnej Siy Mioci, ktr na czas wychowania pierwszych ludzi dysponowa ich opiekun Archanio Lucyfer. Jest to grzech dziedziczny obciajcy wadz Szatana kadego czowieka na Ziemi, niezalenie, czy tego chcemy, czy nie. Po prostu rodzimy si z t podlegoci, ktra uzewntrznia si jako nasza upada natura. Jest to jakby nasz drugi rodowd, obok tego pierwszego, boskiego. Ten grzech jest niemoliwy do usunicia przez indywidualny wysiek czowieka. Aby go usun, potrzebujemy Syna Boego w roli Zbawiciela. Essenceizm wybra powysz analiz symboliki biblijnej, gdy tylko tak mona byo zrozumie fakt powstania i istnienia za.

Istota duchowa – to wieczny byt wywodzcy si bezporednio od Stwrcy i obarczony przymiotami Jego Osobowoci. W ramach tej kategorii mieci si szczeglnie osoba duchowa czowieka oraz anioowie.

Jezus Chrystus – Syn Boy, Mesjasz, Zbawiciel, Odkupiciel, Drugi Adam i Syn Czowieczy. Te terminy s prezentowane przez chrzecijastwo na okrelenie Jezusa. Chrzecijanie dodaj przed Jego imieniem sowo Pan, ktre podkrela Jego pozycj jako Pana wszechstworzenia, podobnie jak w zestawieniu Pan Bg w znaczeniu Pana wszechrzeczy. Jezus Chrystus narodzi si jako czowiek pozbawiony grzechu pierworodnego. Na takie narodziny zoy si „acuch rodowodowy” utworzony z pokole narodu izraelskiego. Zgodnie z logik essenceizmu mia On zbawi wiat spod wadzy Szatana metod nauczania, a nie przez krwaw ofiar. Wedug tego systemu by czowiekiem, a waciwie musia nim by, aby zbawienie ludzkoci miao sens. Jezus osign doskonao osobist w wyniku pokonania Szatana, co w sposb symboliczny zostao opisane w Biblii jako kuszenie na pustyni. Wwczas to potwierdzi Swoj godno Syna Boego. Zatem przez upad ludzko powinien by traktowany jako jedyny znany nam Syn Boy. W pewnym sensie zastpuje On Samego Boga, gdy upadli ludzie nie maj bezporedniego kontaktu z Bytem Pierwoistnym. Zgodnie z essenceizmem moe by te traktowany jako Obraz Boga przeznaczony dla naszej wyobrani.

Koniec wiata – dotyczy zego, upadego wiata pod zwierzchnictwem Szatana. Wraz z kocem panowania Szatana, czyli z kocem upadego wiata, zakoczy si rwnie tzw. „wieczne pieko”, zarwno w wiecie fizycznym, jak i w duchowym. Jego zakoczenie oznacza wic koniec zego wiata, ktry znamy na co dzie. Nie bdzie jednak takiego zjawiska jak definitywny koniec cywilizacji ludzkiej w rozumieniu fizycznej zagady mieszkacw Ziemi, czy totalnego zniszczenia naszej planety. Stwrca nigdy nie mia w planach zniszczenia Swojego dziea, a upadek czowieka nie moe modyfikowa planw doskonaego Bytu Pierwoistnego. Dodatkowo koniec wiata bdzie rwnoczenie pocztkiem waciwego dobrego wiata pod zwierzchnictwem Boga.

Krlestwo Niebieskie – to pierwotnie zaplanowany i przygotowany przez Stwrc stan rzeczywistoci, w ktrej mieli y wszyscy ludzie, zarwno w czasie ycia fizycznego, jak i duchowego. Oznacza to, e Jego Krlestwo powinno by w wiecie fizycznym i w wiecie duchowym. Stanowi ono jeden idealny wiat pod zwierzchnictwem Boga. Jest wieczne i przygotowane do niekoczcego si rozwoju ludzkoci, zarwno na planecie Ziemia, jak i w innych miejscach wszechwiata. Wedug oceny essenceizmu nie ma w nim nikogo, gdy ludzie z naszej planety nie osigaj przypisanego im poziomu doskonaoci, czyli statusu mieszkacw tego Krlestwa.

aska Boa – Chrzecijanie twierdz, e Bg rozdziela dary aski wedug Swojej Woli. Na przykad, jednym daje ask wiary, a innym nie. To oznacza, e jedni maj zapewnion opiek i bogosawiestwa od Stwrcy, a inni nie. To bardzo niesprawiedliwy obraz Naszego Stwrcy, gdy sugeruje Mu dzielenie ludzi na gorszych i na lepszych lub na takich, ktrych obdarzy Swoj ask, i na takich, ktrym jej nie da. Wedug essenceizmu Jego aska jest waciwie Jego Wol, zawsze niezmienn, skierowan sprawiedliwie do wszystkich Jego dzieci i prowadzc do powstania Krlestwa Niebieskiego. W wikszoci przypadkw, gdy uwaamy, e zostalimy obdarzeni Jego ask, to moe to by dziaanie opiekujcych si nami aniow.

Mio Boga – to strumie energii, ktry ma swoje rdo w Sercu Bytu Pierwoistnego. Jest najwiksz wartoci we wszechstworzeniu. Essenceizm opisuje j jako Pierwoistn Si Mioci. Kierunek nadaj jej pozostae gwne atrybuty Boga, to znaczy Jego Inteligencja i Wola. Pierwoistnej Sile Mioci towarzyszy oddziaywanie Jego Zasad i Praw, ktre mona nazwa Si Stwrcz obrazujc aktywno Stwrcy. Naley doda, e Pierwoistna Sia Mioci jest sprawcz Si Stwrcz pozostajc w cakowitej harmonii z Jego cechami, przymiotami i atrybutami.

Natura pierwotna czowieka – to odziedziczone przez czowieka przymioty Bytu Pierwoistnego, ktre powinny tworzy waciw osobowo kadego z nas. Tkwi one w naszej osobie duchowej, stanowic jej wieczne przymioty. Posiadanie tej natury przez czowieka nie jest adn ask ani darem, ale podstawowym stanem istnienia kadego z nas. To ona decyduje, e czowiek jest „na Obraz i podobiestwo” Boga. Dlatego stanowi odzwierciedlenie przymiotw Osobowoci Stwrcy. Niestety od samego pocztku dziejw ludzkoci jest skutecznie zaguszana przez tkwic w nas upad natur dziedziczon od Szatana.

Natura upada w czowieku – to przejte od Szatana cechy tworzce drug, obok pierwotnej, osobowo kadego czowieka. Zgodnie z religijn wykadni essenceizmu jest ona odziedziczona przez kadego z nas od pierwszych przodkw ludzkoci jako nastpstwo grzechu pierworodnego. Przekazywana jest dziedzicznie kademu czowiekowi w chwili jego narodzenia, uzaleniajc nas od Szatana. Zarwno ona, jak i grzech pierworodny nie daj si usun przez samego czowieka. Moe si to dokona jedynie w wyniku zbawienia ludzkoci z udziaem Zbawiciela.

Obraz Boga – to stan naszego postrzegania Stwrcy. To jakby kadr, ktry pozwala naszemu rozumowaniu funkcjonujcemu w czasie i przestrzeni „spojrze” na Boga jako na rozpoznawalny Byt z konkretnymi przymiotami. Utworzenie w ludzkiej wyobrani Obrazu Boga skutkuje na przykad chrzecijask wiar w Jego istnienie w postaci Trjcy witej. W zrozumieniu opartym o wiadectwa z ycia Jezusa Chrystusa mona powiedzie, e to On by takim Obrazem Boga przemawiajcym do naszej wyobrani.

Odkupienie – to dzieo dokonane przez Jezusa Chrystusa. W odrnieniu od penego zbawienia oznacza ono zbawienie duchowe. Termin odkupienie sugeruje rwnoczesn zamian jednej wartoci na drug. Zatem Odkupienie polega na odebraniu Szatanowi zwierzchnictwa nad osobami duchowymi przebywajcymi w jego wiecie duchowym. Jezus dokona tego za cen Swojego ycia. Odkupienie dotyczy take ludzi na Ziemi, ktrzy uwierzyli, e Jezus jest ich Panem. Oznacza to, e ich osoby duchowe wchodzce obecnie do wiata duchowego te podlegaj odkupieniu. „Transakcj” odkupienia umoliwi fakt, e warto ycia Syna Boego jest wiksza ni wartoci wszystkich upadych ludzi razem wzitych, czyli tych, ktrzy yli kiedy, yj teraz i bd y w przyszoci a do koca istnienia upadego wiata. Ta „transakcja” bya dobrowolnym aktem woli samego Jezusa. Dosza do skutku, poniewa Szatan, pragnc mierci Jezusa, skoni zmanipulowanych przez siebie ludzi do ukrzyowania Syna Boego.

Opatrzno Boa jest pojciem wprowadzonym do teologii chrzecijaskiej po to, aby opisa sta opiek Boga nad ludmi. W przeciwiestwie do tej religijnej koncepcji opartej na wierze teoria wiecznego istnienia wykazuje, e jest to w istocie dziaanie pochodzcych od Stwrcy praw, ktre przy pomocy Pierwoistnej Siy Mioci prowadz wszystko do stanu doskonaoci. Zatem celem Opatrznoci jest doprowadzenie ludzi do poziomu dzieci Boych, aby powsta wiat zgodny z koncepcj Bytu Pierwoistnego. Obecnie dziaa Ona jako drogowskaz wyznaczajcy zagubionym ludziom prawidowy kierunek drogi do zbawienia wiata. Pobudza Ona take wol, aby przeciwstawia si zu. To dziki Niej moemy zrozumie Wol Boga.

Ogrd Eden albo raj to biblijna nazwa utworzonej przez Stwrc sfery ycia przeznaczonej do rozwoju i wzrostu do doskonaoci Jego dzieci. Od pocztku musiao to by jakie rzeczywiste miejsce na Ziemi. Std mona wnioskowa, e gdyby nie nastpi upadek, to tym „ogrodem” staaby si caa Ziemia. Sfer duchow dla wczesnego Ogrodu Eden by raj, czyli rwnolega sfera ycia duchowego stanowica w owym czasie jedyn rzeczywisto pod patronatem Stwrcy. Upadek spowodowa opuszczenie przez ludzi tego „rodowiska” i rozpoczcie innego ycia w nowej rzeczywistoci poza Bogiem. Zatem ten „Ogrd” zosta zamknity. Otworzy go dopiero Jezus Chrystus, ale tylko w formie duchowej, czyli w formie raju. Teraz w nim, jako w wiecie duchowym podlegym Jezusowi, yj wszyscy ci, ktrych wprowadzi tam Jezus w celu kontynuowania procesu zbawienia. 

Osoba fizyczna czowieka – to nasze ciao fizyczne obdarzone instynktem ycia podobnym w pewnym stopniu do instynktu u zwierzt. W essenceizmie ten instynkt zosta nazwany dusz fizyczn, czyli wewntrzn natur kierujc ciaem czowieka.

Osoba duchowa czowieka – stanowi ona waciwego czowieka. To byt duchowy posiadajcy ciao duchowe i centralny atrybut duchowy, ktry essenceizm nazywa dusz duchow. Ciao duchowe, zwane czasem ciaem astralnym, to baza duchowej energii yciowej dla osoby duchowej. Jest ono kierowane przez wspomnian dusz duchow stanowic centrum istnienia i kwintesencj osobowoci czowieka. Wanie to oznacza, e jest jego wewntrzn nieodczn natur kierujc.

Pierwoistna Sia Mioci – tak zostaa okrelona w essenceizmie gwna sia sprawcza majcego powsta idealnego wiata. Wyonia si Ona z Serca Bytu Pierwoistnego. Jest to waciwie oddziaywanie stanu, ktry wytwarza Stwrca jako Byt Pierwoistny. Dokadniej mwic, Pierwoistna Sia Mioci to ukierunkowana energia wywodzca si ze stanu istnienia Bytu Pierwoistnego, a cile z Jego Serca. Ta Sia w ludzkiej przestrzeni yciowej stanowi si spajajc stan rzeczywistoci, co odczuwamy w szczeglnym przypadku jako mio midzyludzk. Jest ukierunkowana na doprowadzenie wszystkiego, co jest zwizane z ludmi do stanu doskonaoci.

Ponowione ycie – to zjawisko fizycznie niezauwaalnego powracania do ycia osb, ktre cho zmary, maj na tyle woli i wiadomoci, aby dopeni swoje ycie. „Powracajca” osoba duchowa, synchronizujc si ze swoim „ziemskim partnerem”, korzysta z jego osoby fizycznej yjcej na Ziemi, przejmujc w poredni sposb jej wiedz i siy witalne. Nie jest to jednak reinkarnacja, tylko stan wspistnienia z inn osob.

Prawa i zasady – w tym opracowaniu pisz przede wszystkim o oglnych prawach i zasadach istniejcych w naturze, a waciwie w caym wszechwiecie; takich jak prawa fizyki, chemii czy biologii. Nie chc na razie zajmowa si innymi istniejcymi prawami, na przykad spoecznymi czy gospodarczymi. Uwaam, e prawa natury, czyli te zastane przez nas na Ziemi, pochodz od Stwrcy i nie wymagaj zmian. Tymczasem te, ktre ludzie sami ustalili, podlegaj cigemu badaniu, sprawdzaniu, a nawet tworzeniu na nowo. Essenceizm, przyjmujc prawa pochodzce od Stwrcy, kieruje si poniszymi argumentami. Po pierwsze, stanowi one wspomniane ju prawa rzdzce wiatem fizycznym, to znaczy prawa fizyki, chemii, biologii wyczerpujce pojcie praw natury. Po drugie, s to prawa okrelajce waciwie porzdek wszechrzeczy, czyli zasady zwierzchnictwa i podrzdnoci na linii Byt Pierwoistny (Stwrca) – byt istniejcy (czowiek, istota wieczna) – suga (byt duchowy – anio, istota wieczna) oraz wszelkie inne zalenoci dziedziczone na linii twrca (Bg) – odbiorca (czowiek). Po trzecie, s to prawa i zasady okrelajce harmoni i pikno w caej przyrodzie. Dodam jeszcze, e wszystkie te prawa i zasady dotycz treci, ktrych zgodnie z koncepcj Stwrcy czowiek mia si uczy od pocztku swojej edukacji na wiecie.

Prawo Boe i Zasady Boe – mianem tym okrelam to, co ludzie uwiadamiali sobie jako system dziaania Boga, opisywanego w formie Jego Woli. To znaczy, e s to treci obiektywnie trafiajce do ludzi za porednictwem spisanych objawie. Zgodnie z tak rozumianym Prawem Boym mamy wzrasta do doskonaoci, rozmnaa si, przekazujc ycie od Stwrcy swoim nastpcom, a take zarzdza Ziemi w Jego imieniu. Essenceizm odczytuje Prawo Boe, analizujc Mojeszowy Dekalog, nauki Jezusa, Koran oraz inne wiadectwa przekazywane przez ludzi. To oznacza, e podchodzi do tych wiadectw wybirczo, oceniajc je wedug przymiotw Bytu Pierwoistnego. Dodatkowo w moich tekstach uywam pojcia Zasady Boe. Oznaczaj one niezmienny stan rzeczywistoci, ktr uksztatowa Stwrca. Zasad, pisan du liter, jest to, e Bg jest Absolutem, Doskonaoci i Nieskoczonoci. Midzy innymi jest ni te to, e czowiek zosta stworzony na Obraz i podobiestwo Boga, czyli jest Jego dzieckiem. Te Zasady, w odrnieniu od Jego Praw, przyjmuj intuicyjnie.

Reinkarnacja – to pogld, wedug ktrego „dusza” moe ze wiata duchowego wciela si ponownie w nowy byt fizyczny, czyli w now osob fizyczn. Jednake essenceizm, analizujc problem wcielenia, uywa pojcia osoba duchowa, co lepiej wyjania zaistniae zjawisko. Wiara w reinkarnacj wynika z niewaciwego zrozumienia zjawiska „wracania” osb duchowych ze wiata duchowego do fizycznego w celu dokoczenia swojego rozwoju do doskonaoci. Essenceizm nazywa to zjawisko ponowionym yciem. Wiara w zjawisko reinkarnacji moga powsta tylko wskutek odrzucenia pogldu, e kade narodzenie si czowieka jest poczeniem osoby fizycznej zrodzonej w wiecie fizycznym z unikaln osob duchow pochodzc tylko od Stwrcy. Dziki temu jest On dla kadego czowieka Ojcem, rdem niepowtarzalnego i wiecznego ycia istniejcego w nas.

Religia – to system wierze i rnorodnych praktyk zwizanych z potrzebami wiary czowieka w stany nadprzyrodzone. Najczciej chodzi o wiar w Boga lub inny byt czy stan stanowicy sfer sacrum. Wedug essenceizmu wszystkie wyznania religijne na wiecie zostay stworzone przez ludzi, a nie przez Boga. Przemawiaj za tym nastpujce argumenty. Po pierwsze, w wiecie idealnym, zaplanowanym przez Stwrc, nie istnieje adna religia, gdy nie potrzebuje On poredniczcej organizacji do kontaktowania si ze Swoimi dziemi. Po drugie, Bg nigdy w swoich pierwotnych planach nie bra pod uwag utworzenia religii, poniewa nie planowa ani upadku czowieka, ani zaistnienia upadego wiata, ktry powsta w wyniku tego upadku. Po trzecie, Bg nie ingeruje w wiat pod panowaniem Szatana, a religie powstay wanie w takim wiecie.

Religijna misja zbawienia wiata – to waciwa misja wszelkich religii. Twierdz, e misj dotyczc istnienia Boga i Jego dziea stworzenia powinni prowadzi dowiadczeni yciowo i duchowo ludzie. Nazwaem ich „obieywiatami”. Mog to by osoby, ktre poczuy w sobie tak zwane dotknicie Serca Boga. Jest to unikalne dowiadczenie wyzwalajce mio do wszystkich ludzi na Ziemi, ktrym chce si zapewni wieczne szczcie u boku Ojca Niebieskiego. Nie powinni tworzy adnych grup wyznaniowych, pozostajc zawsze pojedynczymi misjonarzami. Uywajc negatywnego porwnania, ich nauka ma si rozchodzi po wiecie jak wirus niweczcy upad natur i przywracajcy t pierwotn nadan nam przez Stwrc. Swoj wiedz o Bogu mog zdobywa, czc zdobycze nauki z logicznym zrozumieniem istnienia Boga. Dziki temu w sposb naturalny poczuj rzeczywisto duchow. Pozwoli im to zrozumie prawa Opatrznoci Boej i kierowa si nimi. Osobicie sam tego dowiadczyem. Pokazay to takie postacie historyczne jak Abraham, Mojesz, Budda, a szczeglnie Jezus Chrystus. Dodatkowo tacy wiatowi misjonarze–obieywiaty powinni doznawa ochrony ze strony swych aniow, a take otrzymywa wsparcie od ludzi ze swego otoczenia. Dlatego mogliby dziaa pojedynczo. Przeciwnikami ich nie powinni by ludzie, nawet ci, ktrych okrelamy jako zych. Ich prawdziwym przeciwnikiem w procesie zbawienia wiata jest tylko Szatan oraz jego ze duchy. Zatem caa ludzko powinna im pomaga, co daoby szans na zbawienie wiata w stosunkowo krtkim czasie, a najwyej w cigu kilku pokole.

Sd Ostateczny – jest podstawow czci procesu zbawienia ludzkoci, poniewa naley sprawiedliwie wyjani win Szatana i ludzi, aby wszystko mogo wrci do pierwotnego stanu. Kady sd wprowadza sprawiedliwo, posugujc si obowizujcym prawem. Podobnie jest z Sdem Ostatecznym. Jest on zatem procesem wprowadzania Prawa Boego, a nie jakim kosmicznym spektaklem. To Prawo nazywane jest Sowem Boym i to Ono, a nie jaki gigantyczny ogie, osdzi zo wyrzdzone przez Szatana.

Serce Boga – jest Rdzeniem Osobowoci Bytu Pierwoistnego i tym, co czyni Go Ojcem Niebieskim. Stanowi Ono jakby Jego wewntrzne sedno. Serce Boga to rdo pierwoistnej Mioci, to Centrum Jego Uczuciowoci powizanej z Jego Wol i Intelektem. Jest Ono jakby „punktem”, od ktrego si zaczyna wszystko to, czego dokonuje Byt Pierwoistny.

Sia za (uzewntrzniajca si jako sia wadzy). Pocztek siy za pojawi si, gdy powoany przez Stwrc opiekun i nauczyciel pierwszych ludzi, czyli Archanio Lucyfer, doprowadzi do odwrcenia ku sobie kierunku Pierwoistnej Siy Mioci przeznaczonej dla Adama i Ewy. Wedug essenceizmu dokonao si cakowicie poza stanem wiedzy Stwrcy. W moich poprzednich opracowaniach i na stronach internetowych opisywaem to szczegowo, w jaki sposb nastpio odwrcenie kierunku Pierwoistnej Siy Mioci. W wyniku tego powstaa inna, przeciwna do niej, sia za uzewntrzniajca si jako sia wadzy. Staa si ona si napdowa za i nadal podtrzymuje jego istnienie. Sia wadzy przeja sw moc od aktywnoci Pierwoistnej Siy Mioci wprowadzia zy mechanizm ksztatujcy wiat. Trwa to do dzi, gdy „wadc tego wiata” jest nadal ten sam byy „nauczyciel” i „opiekun” ludzkoci, zwany teraz Szatanem. Przyucza on stale ludzi, jak korzysta z wywoanej przez siebie siy wadzy. To ta sia jest rdem zej historii wiata.

Sowo (w rozumieniu Sowa Boego) – jest to forma „wypywania” z Boga Jego Woli, Mioci i Dobra, ktre odbieramy jako Prawo Boe. Jest Ono wieczne jak On Sam. Odnoszc si do zapisw Biblii, mona stwierdzi, e gdy Sowo staje si ciaem przez mae "c", to oznacza, e Stwrca dokonuje aktu stworzenia, co podsumowuje deklaracj, e: "(…) widzia Bg, e byo dobre" (Rdz 1, 24). Gdy w wyniku ziemskiego rozwoju staje si ciaem przez due "C", to oznacza zaistnienie doskonaych ludzi „na Jego Obraz i podobiestwo”. Powinno zatem ucieleni si w postaci doskonaego Syna Boego (Adama) i doskonaej Crki Boej (Ewy). Jednak w Ogrodzie Eden do tego nie doszo. Bg jest niezmienny i doskonay, a wic w pewnym momencie Jego Sowo musiao sta si Ciaem. To znaczy, e pojawi si na Ziemi Syn Boy, czyli Drugi Adam, ktry doskonale wypeni Wol Boga. Tak oto wobec Jezusa Chrystusa dokona si doskonay akt Ojcostwa Boga, gdy po raz pierwszy „Sowo stao si Ciaem” (J 1, 14).

Sfera poza czasem i przestrzeni – to stan nieograniczony niczym, ani czasem, ani przestrzeni. Stanowi on wszystko poza przestrzeni wszechwiata, czyli caoksztat tego, co jest w stanie poj nasza wyobrania. Essenceizm twierdzi, e z niej w formie Wielkiego Wybuchu powsta wszechwiat. Obrazowo mona powiedzie, e tkwi on cakowicie w stanie poza czasem i przestrzeni. Ta sfera jest jedynym waciwym „miejscem”, w ktrym moliwe jest istnienie wiecznego Bytu Pierwoistnego. Wedug essenceizmu wypenia On j cakowicie. Mona powiedzie, e utosamia si z ni. Std powstao twierdzenie essenceizmu, e wszechwiat powsta z Bytu Pierwoistnego. Zarwno istnienie tej sfery, jak i Bytu Pierwoistnego s podstawowymi pojciami, z ktrych wywodz si wszelkie prawa i zasady tworzce essenceizm. W pojciu religijnym mona j nazwa wiatem lub wszechwiatem duchowym.

Szatan – to byy Archanio Lucyfer, ktry przemieni si w istot o innej osobowoci. Stao si wskutek jego upadku, ktry rwnoczenie pocign za sob upadek pierwszych ludzi oraz podlegych mu aniow. To wwczas zosta Szatanem dominujcym nad ludmi. Dysponuje on bowiem si wadzy powsta w wyniku odwrcenia kierunku siy mioci na przeciwny. Podlegli mu anioowie zostali zymi duchami, zwanymi te demonami lub diabami. Szatan nie naley do Rzeczywistoci Stwrcy. Zarwno Lucyfer jak i Szatan to imiona tej samej istoty duchowej, ale o dwch cakowicie odrbnych osobowociach, tak jakby byy to dwie zupenie inne osoby duchowe. Jedna, zwana Szatanem, posiada tylko natur upad, inaczej mwic now, z stron pierwotnie istniejcego Archanioa, a druga, zwana Lucyferem, jakby zastyga w czynnociach yciowych, posiadajc dalej czyst, pierwotn natur. Ta sama sytuacja dotyczy tych aniow, ktrzy upadli razem z nim. Dla Stwrcy istnieje tylko jedna Rzeczywisto i do niej naley Archanio Lucyfer oraz wszyscy archanioowie i anioowie. Wida z tego, e poza Bytem Pierwoistnym powstaa inna rzeczywisto, czyli antyrzeczywisto, ktrej centrum stanowi Szatan. Zatem Szatan to ucielenione zo, ktre weszo w wiat czowieka. Jest on rdem za oraz jego centrum i kwintesencj. W wyniku zbawienia Szatan powinien przesta istnie, a wtedy „oyje” osobowo Archanioa Lucyfera oraz jego aniow.

mier fizyczna czowieka – to stan, ktry odczuwamy, gdy przechodzimy ze wiata fizycznego do wiata duchowego. To przejcie zmienia zupenie postrzeganie naszego istnienia, poniewa wchodzimy do duchowej sfery pozostajcej poza czasem i przestrzeni. mier fizyczna koczy przynaleny nam czas rozwoju do doskonaoci, cho dobrze wiemy, e w naszym wiecie jej nie osigamy. Ta mier jest nieuchronna, ale nie stanowi koca naszego ycia. Jest bowiem tylko krtkim etapem przed wejciem do wiecznego ycia w wiecie duchowym.

mier duchowa czowieka – to stan pozostawania czowieka poza Rzeczywistoci przygotowan przez Byt Pierwoistny. Mj system wprowadzajc pojcie mierci duchowej, zwiza jej pojawienie si z wydarzeniami w Ogrodzie Eden. Powsta wwczas stan poza Rzeczywistoci Stwrcy, poza Jego Wszechwiedz oraz poza Jego Osobowoci bdc rdem ycia. Std jest to stref mierci, inaczej sfera za, o ktrej Byt Pierwoistny nie moe nic wiedzie. mier duchowa powoduje midzy innymi brak wiedzy o istnieniu Bytu Pierwoistnego jako Stwrcy wszechrzeczy. Powoduje te brak wiedzy o osobie duchowej czowieka oraz o jej wiecznoci.

wiat fizyczny – to po prostu nasz materialny wiat, ktry nie wymaga w moim opracowaniu adnego specjalnego opisywania. Jest znany kademu czowiekowi. Stara si go lepiej zrozumie nauka. Od dziesitkw tysicy lat funkcjonuje w nim caa nasza cywilizacja. Oznacza zatem miejsce ycia i rozwoju kadego czowieka. Wedug essenceizmu ten rozwj powinien zakoczy si doskonaoci osobist umoliwiajc wejcie do idealnego wiata duchowego, aby tam y wiecznie. Mwic obrazowo wiat fizyczny jest szko ycia prowadzc do uzyskania przez czowieka godnoci pana wszechstworzenia, czyli yciowej matury. W pewnych kontekstach mojego systemu analitycznego moe te oznacza cay materialny wszechwiat.

wiat duchowy – to bezgraniczna oraz wieczna sfera poza czasem i przestrzeni. Przeznaczona jest do ycia w niej wszelkich istot duchowych. Zgodnie ze stwrcz koncepcj Bytu Pierwoistnego wiat duchowy jest waciw sfer wiecznego przebywania ludzi. Rwnoczenie wedug Jego koncepcji czas przebywania czowieka na Ziemi jest wystarczajcy, aby umoliwi mu osignicie doskonaoci osobistej. Tymczasem w upadym wiecie w miejsce Jego koncepcji powstay trzy inne sfery duchowe. Pierwsza to pieko, czyli wiat duchowy pod panowaniem Szatana, w ktrym yj osoby duchowe cakowicie odcite od Boga. Druga to czyciec, czyli rodzaj przejciowej sfery wiata duchowego, w ktrej yj osoby duchowe niepodlegajce jeszcze niczyjej zwierzchnoci, ani Szatana, ani Jezusa Chrystusa. Trzecia sfera to raj, czyli wiat duchowy dla osb wprowadzanych tam przez Jezusa. To On przywrci do aktywnoci t sfer stanowic duchowy odpowiednik Ogrodu Eden. Dopiero z tej ostatniej sfery ludzie mog przechodzi do ycia wiecznego w jednoci z Ojcem Niebieskim, czyli zamieszkiwa na wieczno Jego sfer poza czasem i przestrzeni.

Trjca Pierwotna – w moim rozumieniu mieli j tworzy z Ojcem Niebieskim Adam i Ewa, pierwsi rodzice ludzkoci. Niestety do tego nie doszo, a w jej miejsce powstaa Trjca Upada, czyli Adam i Ewa podlegli Szatanowi.

Trjca wita – w moich tekstach definiuj j jako Obraz Boga, a nie jako Jego Samego. To znaczy, e Byt Pierwoistny jest postrzegany za porednictwem Jezusa Chrystusa i Ducha witego. Trjca wita jest waciwie form dziaania Boga przeznaczon dla ludzkiego zrozumienia. Wszystko, czego Stwrca dokonuje, wie Go w struktur trjcy, w ktrej On jest podmiotem. Tak jest, gdy daje On pocztek dodatnim i ujemnym czstkom elementarnym, gdy powstaj kationy i aniony, gdy zwierzta i roliny maj charakter mski i eski i w kocu, gdy Jego dzieo ucielenia si jako mczyzna i kobieta.

Wszechstworzenie – inne pojcie wszechrzeczy lub caego stworzenia.

Zbawienie wiata i ludzkoci – to rozcignity w czasie proces wprowadzania zwierzchnictwa Boga nad ludzkoci, czyli powstania idealnego wiata zwanego Krlestwem Niebieskim. Ten proces ma doprowadzi to do zakoczenia zego panowania Szatana, ktry w wyniku dziaania zej siy wadzy przemieni wiat w pieko. Odpowiedzialno za zbawienie ponosz ludzie, zarwno ci na Ziemi, jak i ci ze wiata duchowego. Powinni oni by prowadzeni przez Syna Boego w roli Zbawiciela oraz wspierajcych Go aniow. Kierunek dziaania ma im wskazywa Opatrzno Boa, czyli ustanowione przez Byt Pierwoistny prawa i zasady prowadzce do powstania waciwego wiata pod Jego zwierzchnictwem.

Ziemia i Niebo – w moim tekcie uywam tych poj pisanych du liter w dwch znaczeniach. Pierwsze znaczenie Ziemi dotyczy caoci naszej planety jako miejsca istnienia cywilizacji ludzkiej. W drugim znaczeniu Ziemia wystpuje jako synonim obecnego wiata, czyli wiata upadego. Niebo, pisane te du liter, wystpuje jako synonim idealnego wiata pod zwierzchnictwem Boga, czyli Krlestwa Niebieskiego. Pomijam tu oczywicie wyjanienie potocznego znaczenia nieba (nieboskonu) i ziemi (gleby, paszczyzny skorupy ziemskiej), dla ktrych stosuj pisowni ma liter.

Zmartwychwstanie – w rozumieniu oglnym oznacza ono powrt ze mierci do ycia pod zwierzchnictwem Boga. Ludzie w wiecie pod panowaniem Szatana s w stanie mierci duchowej i wymagaj procesu przejcia od tego stanu do stanu ycia, czyli przejcia pod zwierzchnictwo Boga. Proces zmartwychwstania mona rwnie nazwa duchowym narodzeniem si na nowo.